VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi Vásárlási Feltételek - a továbbiakban, mint: Feltételek - érinthetik az Ön törvényes jogait.

A vásárlás előtt gondosan olvassa el az itt foglaltakat.
Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek - a HFA termékek internetes Homefineart (továbiakban HFA) Webshop-ban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a HFA webshop-on található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne, hívja az alábbi telefonszámot: +36 30 664 7234!

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, A jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó mint a HFA webshop weboldalt üzemeltető cég, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét.

A Vevő a HFA webshop-ban a képernyőjén megjelenő megrendelőlap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket.

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos Feltételek szerint történik. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a HFA webshop-ot a korábbiakban már használta.

A Szerződés létrejötte:
A HFA webshop használata során nem jön létre jogviszony a Vevők és a Home Fine Art Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között.

A HFA webshop-ban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében.

Bolti átvét:
A Vásárló a bolti átvét megjelölése után, minden esetben kap az általános visszaigazolást után, a vásárló által megadott mail címre egy konkrét átvételi időpontot, mikortól biztosítják a termék átvételét az üzlethelységben (kizárólag csak a nyitvatartási időn belül, külön visszaigazolás esetén ezen kívül is).

Szállítási feltételek:
A HFA webshop-ban megtalálható termékek szállítási határideje a megrendelőlap elküldésétől számított 5 munkanap amennyiben a termék raktáron van . (amely határidőbe a megrendelés elküldésének napja nem számít be). A vásárló által megadott mail címre értesítést kap, ha a termék szállítását ill. bolti átvételét nem tudják a megadott 5 munkanapon belül biztosítani.

A vevő amennyiben a kiszállítást választotta a HFA Kft. mail-en küld értesítést melyik nap érkezik a temék a Vevő által megadott szállítási címre. A Futár munkaidőben szállít 9-17 óra között (az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a szállításra munkaszüneti napot, illetve bármely napon 07:00-21:00-ig történő szállítást igazoljon vissza, a Vásárlóval történt előzetes egyeztetést követően).

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a HFA webshop-ban megrendelt terméket az Eladótól átvette. A Vevő az eladó üzlethelyiségében is átveheti a terméket ha bolti átvételt választ.

Az Eladó a Vevővel történő szerződéskötéskor adja át a jogszabályok által előírt dokumentumokat és tájékozatókat, a termék Jótállási jegyét és a számlát.

Árak, fizetési mód és a fizetés:
HFA webshop-ban feltüntetett ajánlati árak a szállító HFA, mint Eladó árai. Az Eladó az árak - Vevőknek küldött előzetes értesítés nélküli - megváltoztatásának jogát fenntartja. A Vevők a megrendelőlap elküldése időpontjában hatályos árakon vásárolhatják meg a megrendelőlapon feltüntetett termékeket. Abban az esetben, ha nem utánvétellel történik a megrendelés, a megrendelő lapon rögzített ár az Eladót csak a megrendelés vételének eltérő árajánlat nélküli igazolása nélkül köti. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, de legfeljebb egy meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet). A HFA webshop-ban megjelenő árak minden esetben tartalmazzák az általános forgalmi adót.
Amennyiben kiszállítást választ, akkor a megrendelés visszaigazoláson túl, külön levélben értesítik,amelyben külön tételként feltüntetik ha van plusz kiszállítási költség. A HFA webshopban a Vevő számára jól látható helyen fel vannak tüntetve a termék kiszállításának költségei is, amely költséget abban az esetben kell Vevőnek megfizetni, amennyiben Vevő igényli a házhozszállítást. A normál, 5 munkanapot igénylő szállításra az eladó nem számít fel külön szállítási díjat, amennyiben ilyen akció van érvényben (az akció meghirdetett feltételei szerint. Más esetben a kiszállítás díja Budapestre 1.500,-, vidékre 3.200,- Ft (A Budapesti agglomeráció bizonyos településeire a HFA Budapesti árszabást alkalmaz). A termékek árának kifizetési módja a bolti átvételkor KP vagy kiszállításkor utánvét, illetőleg előre történő banki átutalás (ez esetben a szállítási határidők az Eladó bankszámláján történt teljes összegű jóváírást követően számítódnak). Az utánvét az jelenti hogy a termékek árának, illetve a házhozszállítás díjának kifizetése készpénz fizetéssel, a Termék átvételekor esedékes. Az átadásra a termék árának megfizetése után kerül sor.

Az Eladó a termék tulajdonjogát mindaddig teljes egészében fenntartja, amíg a Vevő a vételár teljes összegét (beleértve az ÁFA-t is) valamint a házhozszállítási díjat hiánytalanul meg nem fizette, tehát a tulajdonjog a Vevőre a vételár és a házhozszállítási díj hiánytalan megfizetése után érvényesül.

Jótállás, szavatosság:
A HFA webshopban megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség átadó az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a HP Shop-ban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.
A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a termékekkel együtt átadott Jótállási jegy tartalmazza.

A Jótállási jegyen és a termékhez mellékelt dokumentumokon kívül az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről az alábbi telefonszámon érdeklődhet:(0630 - 469-9713)

Felelősség korlátozása:
A HFA Kft. nem vállal felelősséget a HFA webshop weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is.

A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

A jelen felelősségkorlátozás nem vonatkozik azokra a károkozási esetekre, amelyek vonatkozásában a magyar jognak a károkozás időpontjában hatályban levő, eltérést nem engedő rendelkezései alapján a felelősség érvényesen nem korlátozható vagy zárható ki.

Az Eladó ellenkező tartalmú szerződési kikötés hiányában és az eltérést nem engedő jogszabályi kikötések keretei között - nem felel közvetett károkért, elmaradt haszonért, adatvesztéssel, használat kieséssel kapcsolatban keletkezett károkért és felelőssége a Termék vételárának összegében korlátozott.

A termék visszaszolgáltatása:
a.) A Vevő a szerződéstől ez árú átvételétől számított 8 (nyolc) napon belül, indoklás nélkül elállhat. A Vevő elállási jogával nem élhet, ha a vásárolt terméket nem tudja eredeti csomagolásban visszaszolgáltatni. Az ilyen termékek árát továbbá az Eladó jogosult a visszatérítendő vételárból levonni vagy más módon érvényesíteni.

A Vevő elállási jogát a meghatározott határidőn belül a Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A fentieknek megfelelő, jogszerű elállás esetén az Eladó a kifizetett vételárat legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a Termékhez mellékelt és az Eladótól átvett tételt (ideértve például dokumentációt) eredeti csomagolásban. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tartozékokat, dokumentumokat az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek árát érvényesítse a Vevővel szemben.

b.) Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére (ilyenkor az adott márkaszerviz bevizsgálásának nyilatkozata szükséges), a Vevő a termék átvételétől számított három napon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését akkor az Eladó a terméket kicseréli. A szervizek címe az eredeti garanciajegyen fel vannak tüntetve amit a vevő a vásárláskor megkapott. Termékek szerinti csoportosításban találhatók a márkaszervizek akik megállapítják hogy gyári hibás a termék amit a kereskedő értékesített.

Egyéb feltételek:
A jelen ÁSZF-ben nem szabályzott kérdésekben a mindenkori hatályos, az Eladó székhelye szerinti jogrendszer jogszabályai az érvényesek.